Leescultuur

 

In welke mate is er sprake van een leescultuur op school?

Doe de test en bespreek de uitslag eens kritisch in het team.

 

De test

Kruis bij elk item alle bolletjes aan die op de school van toepassing zijn.

 

  1. Leesbevorderingsactiviteiten:

      0 de school doet ieder jaar mee aan de kinderboekenweek

      0 elke groep neemt jaarlijks deel aan een leesbevorderingsactiviteit

      0 de school bedenkt ook eigen leesbevorderingsactiviteiten

 

  1. Boekencollecties:

      0 groep 1 en 2 beschikken over een uitgebreide collectie prentenboeken en voorleesboeken

      0 er staan boekencollecties in alle klassen

      0 er is een goed bijgehouden schoolbibliotheek met fictie en non fictie

 

  1. Werkvormen en methodes voor technisch lezen:

            0 de school heeft een methode voor (aanvankelijk en voortgezet technisch
               lezen waarin een brug naar leesbeleving wordt geslagen

            0 in groep3 t/m 6 wordt er geoefend d.m.v. duolezen

      0 er wordt gebruik gemaakt van tutoren bij het voortgezet technisch lezen

 

  1. Werkvormen en methodes voor begrijpend lezen:

      0 de school heeft een methode voor begrijpend lezen waarin een brug naar
         leesinteresse wordt geslagen

0 er worden incidenteel spreekbeurten gehouden en werkstukken gemaakt in        
   groep 5 t/m 8

      0 er wordt in groep 1 t/m 8 structureel aandacht besteed aan mondelinge en/of  
         schriftelijke presentaties in het kader van interactief taalonderwijs

 

  1. Leerkrachtvaardigheden:

            0 in groep 1 en 2 wordt regelmatig verteld en voorgelezen

            0 in alle groepen wordt structureel voorgelezen

            0 enkele leerkrachten vertellen verhalen

 

  1. Kennis van kinderboeken:

            0 leerkrachten informeren zich over actuele kinderboeken via folders en
               tijdschriften b.v. JSW, Leesgoed

            0 leerkrachten weten welke boeken er in trek zijn bij de leerlingen in hun groep

            0 een leeswerkgroep brengt regelmatig nieuwe boeken onder de aandacht

             

  1. Ouders:

      0 ouders worden uitgenodigd bij leesactiviteiten

      0 ouders worden ge´nformeerd over het leesonderwijs en het belang van lezen

      0 de school stimuleert het lezen thuis

 

8.   Co÷rdinatie van het leesonderwijs:

      0 leerkrachten zorgen individueel voor leesbevordering

      0 er is een werkgroep die jaarlijks leesbevorderingsactiviteiten organiseert

      0 de leesco÷rdinator (en/of taalco÷rdinator) draagt zorg voor boekencollecties,     
         activiteiten en werkvormen

 

9.  Visie:

      0 De visie op lezen is terug te vinden in de keuze van de methodes en de 

        werkvormen

      0 Er is een schoolleesplan opgesteld

      0 De school heeft een taalbeleidsplan waarin nadrukkelijk aandacht aan    

        leesbevordering wordt besteed

 

10. Leesontwikkeling:

      0 er worden periodiek toetsen voor technisch en begrijpend lezen afgenomen

      0 kinderen houden een leeslogboek bij

      0 leerkrachten volgen de ontwikkeling van individuele leerlingen .m.b.t.    
         leesbeleving en leesinteresse.

 

Score:

Tel het aantal zwart gemaakte bolletjes op. Als de uitspraak bij een bolletje niet helemaal van toepassing is, wordt een half bolletje geteld.

 

0 tot 10 bolletjes:

Op de school is geen sprake van een leescultuur. Incidenteel en/of door enkele leerkrachten worden initiatieven m.b.t. leesbevordering ontplooid. Maak gebruik van enthousiaste leerkrachten om de taak van leesco÷rdinator uit te voeren.Bepaal aan welke drie bolletjes het eerst gewerkt moet worden.

 

10 tot 20 bolletjes:

Er zijn goede aanzetten gemaakt om het terrein van leesbevordering meer inhoud te geven. Er worden activiteiten uitgevoerd, er zijn goede boekencollecties voorhanden en er is sprake van een zich ontwikkelende visie op leesbevordering. De school is duidelijk op weg om een leesschool te worden. Er is dus in beperkte zin sprake van een leescultuur.

Kijk welke ontbrekende bolletjes in aanmerking komen om verder aan de leescultuur te werken. Stel een plan op hoe dat in de komende periode

 

20 tot 30 bolletjes:

Op deze school is de leescultuur duidelijk zichtbaar. Activiteiten worden gepland, methodes en werkvormen bewust gekozen. De boekencollecties worden goed bijgehouden en er is een leesco÷rdinator die zorgt voor een planmatige aanpak.

Mogelijk blijven er nog bolletjes over. Selecteer ÚÚn of twee bolletjes om de leescultuur verder te ontwikkelen. Het begrip Ĺleescultuurĺ impliceert het voortdurend geven van nieuwe impulsen om een levendige en levende cultuur te blijven.